Ανοιγει το LEADER για Ροδοπη και Ξανθη

Δημοσιεύθηκε η πρώτη πρόσκληση, ύψους 1.570.000 ευρώ - Αφορά παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα

Ξεκινά το LEADER και σε Ροδόπη-Ξάνθη, με την πρώτη πρόσκληση, ύψους 1.570.000 ευρώ, να αφορά παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα, και να απευθύνεται στους ΟΤΑ Α και Β βαθμού και φορείς τους, Φορείς Δημοσίου Τομέα, Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Πανεπιστήμια, άλλους τοπικούς δημόσιους Φορείς. 

Επίσης αφορά ιδιωτικούς φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα, ενώ δικαιούχοι στην εν λόγω δράση δύναται να είναι και η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), της Αναπτυξιακής Ροδόπης, που έχει αναλάβει τη διαχείριση της πρόσκλησης, ή μέλος αυτής.
 
Η δράση δύναται να εφαρμοστεί σε όλες τις περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης, εξαιρουμένων των εντός σχεδίου περιοχών των πόλεων Κομοτηνής και Ξάνθης.
 
Να υπενθυμίσουμε πως το ύψος του LEADER, που είναι κοινό για την Ροδόπη και την Ξάνθη, υπολογίζεται στα 9,5 εκ. ευρώ, με περαιτέρω προσκλήσεις για δράσεις πέρα από αυτή που ξεκίνησε να «τρέχει», να γίνονται σε εύλογο χρονικό διάστημα. 

Χρηματοδότηση υποδομών μικρής κλίμακας 

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης αυτής μπορούν να χρηματοδοτηθούν πράξεις δημοσίου χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής.
 
Έτσι μπορεί να υλοποιηθεί η δράση 19.2.4, Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές, η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποδράσεις:
 
19.2.4.1 Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια.
 
Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 100% (για επενδύσεις χωρίς κέρδη), και μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης, εξαιρουμένων των εντός σχεδίου περιοχών των πόλεων Κομοτηνής και Ξάνθης.
 
Για τις επιλέξιμες δαπάνες της υποδράσης το συνολικό επιλέξιμο κόστος θα ανέρχεται μέχρι 600.000 ευρώ εκτός των έργων που αφορούν διαχείριση στερεών  / υγρών αποβλήτων, καθώς και έργων ύδρευσης στα οποία το συνολικό επιλέξιμο κόστος δύναται να ανέλθει μέχρι 2.000.000 ευρώ. 

Υπηρεσίες για τον αγροτικό πληθυσμό 

Υποδράση 19.2.4.2: Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (ενδεικτικά: παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία)
 
Η υποδράση αφορά σε δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση βασικών υπηρεσιών, με σκοπό την εξυπηρέτηση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού. Στην παρούσα υποδράση δύναται να ενταχθούν πράξεις όπως παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, κέντρα απασχόλησης και φροντίδας νέων, ηλικιωμένων ή ΑμεΑ, αθλητικοί χώροι.
 
Για τις επιλέξιμες δαπάνες της υποδράσης το συνολικό επιλέξιμο κόστος θα ανέρχεται μέχρι 600.000 ευρώ. 

Δημόσιες υπηρεσίες και υποδομές 

Υποδράση 19.2.4.3: Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, τουριστικές πληροφορίες, ποδηλατικές διαδρομές)
 
Η υποδράση αφορά σε έργα μικρής κλίμακας που συμβάλουν / στοχεύουν στη βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής όπως άλση, πάρκα/πλατείες, μονοπάτια, διαδρομές, αξιοθέατα, καταφύγια, παρατηρητήρια, θέσεις θέας, δημιουργία, βελτίωση και εκσυγχρονισμό των τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης, δημιουργία ιστοσελίδων, παραγωγή πληροφοριακού και τουριστικού υλικού, δημόσιες υποδομές που κρίνονται απαραίτητες για την αύξηση της προσβασιμότητας σε επισκέψιμους χώρους. Οι πράξεις που θα ενταχθούν μπορούν να έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα και με ιδιωτικές επενδύσεις. 
 
Στο πλαίσιο της υποδράσης, οποιαδήποτε πράξη τουριστικής φύσεως θα πρέπει να στοχεύει αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών (π.χ. σημεία πληροφόρησης) και όχι στην προβολή της περιοχής με στόχο την αύξηση της επισκεψιμότητας ή την προβολή προϊόντων που συνδέονται με και εξυπηρετούν ιδιωτικά συμφέροντα.
 
Για τις επιλέξιμες δαπάνες της υποδράσης το συνολικό επιλέξιμο κόστος θα ανέρχεται μέχρι 600.000 ευρώ, ενώ στο πλαίσιο της υποδράσης δεν είναι επιλέξιμη η διοργάνωση και η συμμετοχή σε εκθέσεις, η διοργάνωση, η συμμετοχή με τουριστικούς operators, και η εκτύπωση ενημερωτικού υλικού. 

Πολιτιστικές εκδηλώσεις 

Υποδράση 19.2.4.4: Η Υποδράση αφορά στη διατήρηση της πολιτιστικής παράδοσης ή άλλων στοιχείων της περιοχής εφαρμογής, τα οποία προβάλλονται μέσα από τις τοπικές εκδηλώσεις. Οι πράξεις που δύναται να υλοποιηθούν θα πρέπει να συνδέονται με άμεσο τρόπο με την προβολή / διατήρηση των τοπικών στοιχείων της περιοχής όπως για παράδειγμα η παράδοση, τα έθιμα, η λαογραφία, η ιστορία, τα τοπικά προϊόντα και επαγγέλματα. Η ενίσχυση αφορά σε πράξεις άυλου χαρακτήρα.
Οι προτεινόμενες εκδηλώσεις θα πρέπει να έχουν στόχο τη διατήρηση πολιτιστικών / ιστορικών/ περιβαλλοντικών κλπ. στοιχείων της περιοχής ή τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και όχι την προσέλκυση τουριστών ή την άμεση ή έμμεση προβολή ιδιωτικών συμφερόντων.
 
Για τις επιλέξιμες δαπάνες της υποδράσης το συνολικό επιλέξιμο κόστος θα ανέρχεται μέχρι 50.000 ευρώ 

Στήριξη της πολιτιστικής κληρονομιάς 

Υποδράση 19.2.4.5: Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια).
 
Μέσω της υποδράσης δύναται να υλοποιηθούν πράξεις που συνδέονται με την πολιτιστική κληρονομιά, όπως για παράδειγμα μελέτες καταγραφής, ενίσχυση πολιτιστικών συλλόγων μέσω της προμήθειας μουσικών οργάνων, παραδοσιακών φορεσιών, δημιουργία εκθετηρίων – συλλογών, πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, βιβλιοθηκών, παρεμβάσεις για τη διατήρηση των πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια.
 
Επίσης μπορούν να χρηματοδοτηθούν δράσεις που θα συνδέονται με την φυσική κληρονομιά, όπως μικρής κλίμακας τεχνικά έργα καθαρισμού, προστασίας ή αποκατάστασης / αναβάθμισης τοπίων και χώρων, αλλά και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, όπως δράσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης, διοργάνωση συναντήσεων, ημερίδων, σχεδίαση ενημερωτικού υλικού και υλικού προώθησης.
 
Οι προτεινόμενες πράξεις θα πρέπει να έχουν στόχο τη διατήρηση πολιτιστικών / ιστορικών/ περιβαλλοντικών κλπ. στοιχείων της περιοχής ή τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και όχι την προσέλκυση τουριστών ή την άμεση ή έμμεση προβολή ιδιωτικών συμφερόντων.
 
Για τις επιλέξιμες δαπάνες της υποδράσης το συνολικό επιλέξιμο κόστος ανά επένδυση για τη δημιουργία, βελτίωση και επέκταση πολιτιστικών υποδομών θα ανέρχεται μέχρι 600.000 ευρώ. 

Πώς μοιράζονται τα 1.570.000 ευρώ 

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων ανέρχεται ενδεικτικά σε 1.570.000 ευρώ και θα διατεθεί ως εξής:
 
800.000 ευρώ για τη «Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας  (π.χ. ύδρευση,  αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού κ.λ.π) συμπεριλαμβανομένης και της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια»
 
200.000 για τη «Στήριξη για τη δημιουργία,  βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό καθώς και των σχετικών υποδομών (π.χ. παιδικοι σταθμοί, αγροτικά ιατρεία κ.λ.π.)»

200.000 ευρώ για τη «Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλαση χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, τουριστικές πληροφορίες, ποδηλατικές διαδρομές κ.λ.π.)» 

120.000 ευρώ για την «Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων» 

250.000 ευρώ για τη «Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες  και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική  αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικο-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια κ.λ.π.)»
 
H αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΑΑ (www.opsaa.gr/RDIIS) συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά/έγγραφα για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται τα στελέχη του δυνητικού δικαιούχου, να διαθέτουν ατομικό κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣΑΑ.
 
Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης είναι η 23η Απριλίου 2018, η ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης είναι η 9η Ιουλίου 2018.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.