Νεα ΚΥΑ για  την αποδοση με συμψηφισμο του 12%

Με την ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport θα γίνεται η διαδικασία – Η προθεσμία είναι μέχρι 30/11/2022.

Χορηγείται στους δικαιούχους ισόποση έκπτωση από οφειλές τους στη φορολογική διοίκηση και στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης

Υπογράφηκε νέα ΚΥΑ για την απόδοση- συμψηφισμό του μισθολογικού κόστους  12% στις δικαιούχες επιχειρήσεις της Θράκης,  προκειμένου να διευθετηθούν οι εκκρεμότητες αλλά και να ξεμπλοκάρει η διαδικασία που έχει κολλήσει εδώ και 2 χρόνια οπότε και ξεκίνησε.

Η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση συνυπογράφεται από τους Υπουργούς Οικονομικών, Εργασίας- Κοινωνικών Υποθέσεων και φέρει τον τίτλο «Ρύθμιση των όρων, προϋποθέσεων, απαιτούμενων δικαιολογητικών, της διαδικασίας για τη χορήγηση του δικαιώματος έκπτωσης σε οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, το είδος των οφειλών που υπόκεινται σε έκπτωση, τη διαδικασία χρηματοδότησης της απώλειας των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπά ζητήματα για την εφαρμογή του άρθρου 87 του ν. 4706/2020 (Α΄136)». Να σημειώσουμε ότι οι δικαιούχοι υποβάλλουν σχετική αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport, η οποία ωστόσο δεν έχει τεθεί σε λειτουργία.

Τι προβλέπει  η νέα ΚΥΑ

Με την υπαγωγή των δικαιούχων στις διατάξεις του άρθρου 87 του ν. 4706/2020, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 79 του ν. 4916/2022 (Α΄65), με τις οποίες χορηγείται στους δικαιούχους ισόποση έκπτωση από οφειλές τους στη φορολογική διοίκηση και στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, που διενεργείται κατά τις διατάξεις της παρούσας, αποσβένονται πλήρως και ολοσχερώς κάθε απαίτηση των δικαιούχων κατά της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α) (πρώην Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, ΟΑΕΔ) από την αιτία αυτή συμπεριλαμβανομένων των αξιώσεων από τόκους, έξοδα είσπραξης και κάθε άλλη συναφή αξίωση που απορρέει από τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 1767/1988 (A΄ 63),

Για την υπαγωγή στις διατάξεις της παρούσας, όλοι οι δικαιούχοι, ανεξαρτήτως του εάν έχουν ασκήσει ένδικο βοήθημα ή μέσο από την ίδια αιτία, θα πρέπει να παραιτηθούν από το σχετικό δικαίωμα, καθώς και από την άσκηση ενδίκου βοηθήματος ή μέσου (εφόσον έχουν ασκήσει) για τις απορρέουσες αξιώσεις τους από την 1η.1.2010 έως την 31η.12.2015, συμπεριλαμβανομένων των αξιώσεων από τόκους, έξοδα είσπραξης και κάθε άλλη συναφή αξίωση. Οι υποχρεώσεις της Δ.ΥΠ.Α και του Ελληνικού Δημοσίου εξαντλούνται κατά τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.

Προϋποθέσεις

Οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή της παρούσας είναι οι εξής:

Να υφίστανται ανεξόφλητες απαιτήσεις των δικαιούχων προς τη Δ.ΥΠ.Α μέχρι 31-12-2015, να παραιτηθεί ο δικαιούχος από το δικαίωμα και από την άσκηση ενδίκου βοηθήματος ή μέσου (εφόσον έχει ασκήσει), με το οποίο διεκδικείται χρηματικό ποσό για τα έτη 2010 έως 2015, να υποβάλει το σχετικό δικαιολογητικό από το αρμόδιο Δικαστήριο, καθώς και σχετική υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνεται ρητά ότι παραιτείται από το δικαίωμά του για τις αξιώσεις από τα έτη 2010-2015. Οι εν λόγω απαιτήσεις να μην έχουν υποπέσει σε παραγραφή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι δικαιούχοι να υποβάλλουν σχετική αίτηση στη διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα με τίτλο «myBusinessSupport –Ρύθμιση ανεξόφλητων οικονομικών αξιώσεων παραμεθορίου» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Διαδικασία υποβολής αίτησης από τη δικαιούχο-επιχείρηση στην ηλεκτρονική Πλατφόρμα.

Οι δικαιούχοι υποβάλλουν σχετική αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport – Ρύθμιση ανεξόφλητων οικονομικών αξιώσεων παραμεθορίου» της ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/mybusinesssupport).Οι αιτήσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβάλλονται έως 30/11/2022.

Μορφή και διαδικασία χορήγησης ισόποσης έκπτωσης

Για τη χορήγηση έκπτωσης από βεβαιωμένες οφειλές στη φορολογική διοίκηση, το ποσό της ανεξόφλητης απαίτησης που έχει δηλώσει ο δικαιούχος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της παρούσας, μειώνει ισόποσα μη ρυθμισμένες οφειλές, βεβαιωμένες στον Α.Φ.Μ. του δικαιούχου, με την ακόλουθη σειρά:

  1. από φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, ειδική εισφορά αλληλεγγύης, τέλος επιτηδεύματος και φόρο πολυτελούς διαβίωσης, που προκύπτουν μετά από πράξη διοικητικού προσδιορισμού η οποία εκδίδεται βάσει εμπρόθεσμης αρχικής δήλωσης,
  2. από Φ.Π.Α.,
  3. από ΕΝ.Φ.Ι.Α.,
  4. από κάθε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή χρηματική κύρωση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4174/2013 (Α΄170),
  5. από κάθε άλλη βεβαιωμένη οφειλή προς το Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. δ. 356/1974 (Α΄ 90) με εξαίρεση τις οφειλές του δικαιούχου από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων, λόγω παράβασης της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σ.Λ.Ε.Ε.), σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. δ. 356/1974,
  6. από κάθε βεβαιωμένη οφειλή υπέρ τρίτων, σύμφωνα με το ν. δ. 356/1974, με εξαίρεση τις οφειλές του δικαιούχου υπέρ αλλοδαπού δημοσίου.

Σε κάθε περίπτωση, η απόσβεση οφειλής κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης διενεργείται εντός χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει τις σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη βεβαίωση της οφειλής που υπόκειται σε έκπτωση σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος, ή, προκειμένου για οφειλή που έχει βεβαιωθεί πριν από την υποβολή της αίτησης του άρθρου 4, εντός 48 ωρών από την ημερομηνία υποβολής αυτής.

Για τη χορήγηση έκπτωσης σε οφειλές προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, το ποσό της ανεξόφλητης απαίτησης που έχει δηλώσει ο δικαιούχος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της παρούσας, μειώνει ισόποσα οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ ή άλλους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, με την ακόλουθη σειρά:

  1. ληξιπρόθεσμες οφειλές ρυθμισμένες ή μη, προερχόμενες από απασχόληση προσωπικού με σχέση μισθωτής εργασίας στην δικαιούχο επιχείρηση.
  2. ληξιπρόθεσμες οφειλές ρυθμισμένες ή μη, προερχόμενες από προσωπική ασφάλιση αυτοαπασχολούμενου, ελεύθερου επαγγελματία, αγρότη, κλπ.
  3. τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές.

H Α.Α.Δ.Ε. διαβιβάζει στο ΚΕΑΟ αρχείο με τα στοιχεία των δικαιούχων ανά ΑΦΜ με το ποσόν της ανεξόφλητης απαίτησης που έχει  αιτηθεί για τη χορήγηση ισόποσης έκπτωσης από οφειλές προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Το ΚΕΑΟ εντός χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει τις σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη λήψη του αρχείου της Α.Α.Δ.Ε., επεξεργάζεται τα υποβληθέντα στοιχεία και τα στοιχεία που τηρούνται στο πληροφοριακό του σύστημα και αποσβένει τις εκπιπτόμενες οφειλές ανά δικαιούχο, κατά πρώτον στις μη ρυθμισμένες οφειλές και εφόσον υπάρχει υπόλοιπο προς έκπτωση ποσόν στις ρυθμισμένες οφειλές.

Οι μη ρυθμισμένες οφειλές προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, εκπίπτουν χωρίς υπολογισμό τόκων και προσαυξήσεων από την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης αναγνώρισης της ανεξόφλητης απαίτησης και εφεξής. Οι ρυθμισμένες οφειλές εκπίπτουν σύμφωνα με τους όρους και τους κανόνες της οικείας ρύθμισης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των προηγούμενων παραγράφων και εφόσον υφίσταται υπολειπόμενο προς έκπτωση ποσόν, το ΚΕΑΟ διαβιβάζει στη Γενική Διεύθυνση Εισφορών του e-ΕΦΚΑ ή στο οικείο Ταμείο, το αρχείο με το υπολειπόμενο προς έκπτωση ποσό ανά δικαιούχο. Τα ποσά που εκπίπτουν από τρέχουσες ασφαλιστικές υποχρεώσεις εντάσσονται ως πιστωτικά υπόλοιπα στις μερίδες των δικαιούχων και συμψηφίζονται με τις εκάστοτε τρέχουσες ασφαλιστικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις μηνιαίες

Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των προηγούμενων παραγράφων, το ΚΕΑΟ και η Γενική Διεύθυνση Εισφορών του e-ΕΦΚΑ, διαβιβάζουν στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, αρχείο με το εκπιπτόμενο ποσό ανά δικαιούχο, διακριτά ληξιπρόθεσμων και τρεχουσών εισφορών, προκειμένου να μεριμνήσει για την διαδικασία χρηματοδότησης του e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας. Αποτύπωση των απαιτήσεων που αποσβένονται με χορήγηση ισόποσης έκπτωσης με οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση. Τα ποσά των απαιτήσεων των δικαιούχων που αποσβένονται με χορήγηση ισόποσης έκπτωσης με οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση, αντιστοιχούν σε πιστωτικά για αποπληρωμή φορολογικών υποχρεώσεων με τη μορφή έκπτωσης και καταγράφονται ως αφαιρετικό των εσόδων.

Χορήγηση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας

Για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας στους δικαιούχους της παρούσας εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α 170) και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1274/2013, όπως ισχύει. Για τη χορήγηση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας στους δικαιούχους της παρούσας εφαρμόζονται οι διατάξεις της κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 29 του ν. 4611/2019 (Α΄73), εκδοθείσας υπουργικής απόφασης με αρ. 15435/913 (Β΄1559/2020), όπως ισχύει.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.