Αλεξανδρουπολη: Σε νεα φαση η μοναδα LNG ανοιχτα του λιμανιου

Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ με την οποία καθορίζεται η διαδρομή και εγκατάσταση του υποθαλάσσιου τμήματος του αγωγού και της πλωτής μονάδας του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρούπολης

Παίρνει μπροστά το έργο-σταθμός της κατασκευής πλωτής μονάδας υγροποιημένου φυσικού αερίου ανοιχτά του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης. Το έργο που έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον τόσο των Αμερικανών όσο και πολλών άλλων χωρών, αλλά και ενεργειακών ομίλων, οι οποίοι έσπευσαν να εξασφαλίσουν μερίδια από τη λειτουργία του 2-3 χρόνια πριν την ολοκλήρωσή του, μπαίνει σε νέα φάση. Η δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την οποία ορίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες για την εγκατάσταση τόσο του υποθαλάσσιου αγωγού όσο και της πλωτής μονάδας, δημιουργεί νέα δεδομένα και φέρνει το έργο πιο κοντά στην ολοκλήρωσή του, που έχει προσδιοριστεί για τα τέλη του 2022.

Το έργο του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης αποτελεί ένα σύγχρονο, πρωτοποριακό και υψηλής τεχνολογίας έργο που αποτελείται από μία υπεράκτια πλωτή μονάδα παραλαβής, αποθήκευσης και αεριοποίησης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) και από ένα σύστημα υποθαλάσσιου και χερσαίου αγωγού μέσω του οποίου το φυσικό αέριο προωθείται στο Εθνικό Σύστημα (Μεταφοράς) Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) και από εκεί προς τους τελικούς καταναλωτές.

Το ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης έχει επίσης την δυνατότητα να συνδεθεί και να τροφοδοτεί με φυσικό αέριο και άλλα συστήματα μεταφοράς φυσικού αερίου όπως ο TAP (Trans Adriatic Pipeline).

Το Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο θα φθάνει στην πλωτή μονάδα με δεξαμενόπλοια μεταφοράς LNG, θα μεταγγίζεται με βραχίονες και θα αποθηκεύεται προσωρινά στις κρυογενικές δεξαμενές της μονάδας.

Στη συνέχεια το ΥΦΑ θα αεριοποιείται στις εγκαταστάσεις αεριοποίησης που βρίσκονται πάνω στην πλωτή μονάδα και μέσω ειδικής διάταξης (πυργίσκος και εύκαμπτοι αγωγοί) θα μεταφέρεται από την πλωτή μονάδα στον υποθαλάσσιο αγωγό μεταφοράς ο οποίος ακολουθώντας μία διαδρομή 24 χιλιομέτρων θα προσαιγιαλώνεται στην περιοχή του Απαλού, ανατολικά της Αλεξανδρούπολης. Κατόπιν, συνεχίζοντας με βόρεια πορεία 4 χιλιόμετρα θα καταλήγει στο νέο Μετρητικό και Ρυθμιστικό Σταθμό στην περιοχή Αμφιτρίτης όπου θα συνδέεται με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.

Η πλωτή μονάδα θα είναι μόνιμα αγκυροβολημένη σε σταθερό σημείο και σε απόσταση 17,6 χιλιόμετρα ΝΔ από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και 10 χιλιόμετρα από την απέναντι ακτή της Μάκρης. Ο πυργίσκος πρόσδεσης θα της επιτρέπει να περιστρέφεται κατά 360° ανάλογα με την κατεύθυνση του κυματισμού της θάλασσας.

Το ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης αποσκοπεί στη δημιουργία μίας τέταρτης πύλης εισαγωγής φυσικού αερίου στην χώρα μας, δυναμικότητας παροχής έως 700.000 κυβικών μέτρων ανά ώρα ή 6,1 δισ. κυβικών μέτρων φυσικού αερίου ετησίως και αποθηκευτικής ικανότητας έως 170.000 κυβικών μέτρων (κ.μ.) υγροποιημένου φυσικού αερίου.

«Το ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης θα διασφαλίσει νέες ποσότητες φυσικού αερίου για την τροφοδοσία της ελληνικής και της περιφερειακής αγοράς της ΝΑ Ευρώπης, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην διεύρυνση των πηγών και των οδών προμήθειας φυσικού αερίου, στην προώθηση του ανταγωνισμού προς όφελος του τελικού καταναλωτή, στην ασφάλεια εφοδιασμού της Ελλάδας και των Βαλκανικών χωρών, στην βελτίωση της αξιοπιστίας και της ευελιξίας του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου καθώς και των Περιφερειακών και Διευρωπαϊκών Συστημάτων αλλά και στην ενίσχυση των περιβαλλοντικών στόχων της χώρας» όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Gastrade που υλοποιεί το project.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση

Ολόκληρη η απόφαση την οποία υπογράφουν ο υφυπουργός Οικονομικών Απ. Βεσυρόπουλος, ο υφυπουργός Εξωτερικών Κ. Φραγκογιάννης, ο υπουργός Περιβάλλοντος Κ. Σκρέκας και ο υπουργός Ναυτιλίας και και Ενέργειας Νησιωτικής Πολιτικής Ι. Πλακιωτάκης, έχει ως εξής:

«Καθορίζουμε τη διαδρομή και εγκατάσταση του υποθαλάσσιου τμήματος του αγωγού και της πλωτής μονάδας του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με τον Τεχνικό Φάκελο του υπό στοιχείο 42 του προοιμίου της παρούσας, ο οποίος αποτελείται από την από Νοέμβριο 2020 θεωρημένη Τεχνική Έκθεση και τα από Σεπτέμβριο 2020 θεωρημένα σχέδια του τοπογράφου μηχανικού Τασούδη Χρήστου, όπως Πίνακας 1 κάτωθι, τα οποία υπεβλήθησαν με την αρχική αίτηση καθώς και την συμπληρωματική αυτής του στοιχείου 25 του προοιμίου της παρούσας.

Κλίμακα Περιγραφή

1:20.000 Σύνολο αιτούμενου διαδρόμου (προσωρινού και μόνιμου) υποθαλάσσιου τμήματος του αγωγού και περιοχής εγκατάστασης της πλωτής μονάδας του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης

1:5.000 Έξι (6) επιμέρους τμήματα διαδρόμου (προσωρινού και μόνιμου) υποθαλάσσιου τμήματος του αγωγού και περιοχής εγκατάστασης της πλωτής μονάδας του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης

1:2.000 Περιοχή εγκατάστασης της πλωτής μονάδας του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης και ζώνη ασφαλείας πέριξ αυτής καθώς και περιοχή προσαιγιάλωσης

Α. Διαδρομή υποθαλασσίου τμήματος του Αγωγού Φυσικού Αερίου του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρούπολης

A.1. Όδευση υποθαλάσσιου τμήματος αγωγού Ορίζεται η όδευση του υποθαλάσσιου τμήματος του Αγωγού Φυσικού Αερίου του εν θέματι έργου, με συντεταγμένες (Ο2, Ο5, Φ3, Ν50, Ν49 έως Ν1, Φ2, Φ1), όπως εμφανίζονται στο σχέδιο 1:20.000 του ως άνω Πίνακα 1

A.2. Όδευση μόνιμου διαδρόμου του υποθαλάσσιου τμήματος αγωγού. Ορίζεται μόνιμος διάδρομος εμβαδού 189.011,00 μ2, συνεχόμενου θαλάσσιου χώρου και πυθμένα, και πλάτους οκτώ (8) μέτρων, τεσσάρων (4) μέτρων εκατέρωθεν από τον άξονα συμμετρίας / κεντρική γραμμή του αγωγού, με συντεταγμένες (Δ1 έως Δ108) επί του σχεδίου 1:20.000 του ως άνω Πίνακα 1, ο οποίος εκτείνεται από την ακτογραμμή έως την πλωτή μονάδα (FSRU), όπως καθορίσθηκε με την απόφαση παραχώρησης θαλάσσιου χώρου και πυθμένα του στοιχείου 18 του προοιμίου της παρούσας.

A.3. Όδευση προσωρινού διαδρόμου του υποθαλάσσιου τμήματος αγωγού.

Ορίζεται προσωρινός διάδρομος εμβαδού 1.419.554,92 μ2, συνεχόμενου θαλάσσιου χώρου και πυθμένα, και πλάτους εξήντα (60) μέτρων, τριάντα (30) μέτρων εκατέρωθεν από τον άξονα συμμετρίας / κεντρική γραμμή του αγωγού, με συντεταγμένες (Γ1 έως Γ108) επί του σχεδίου 1:20.000 του ως άνω Πίνακα 1, ο οποίος εκτείνεται από την ακτογραμμή έως την πλωτή μονάδα (FSRU), όπως καθορίσθηκε με την απόφαση παραχώρησης θαλάσσιου χώρου και πυθμένα του στοιχείου 18 του προοιμίου της παρούσας.

Β. Εγκατάσταση της πλωτής μονάδας του Αγωγού Φυσικού Αερίου του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρούπολης

B.1. Θέση πλωτής μονάδας (FSRU). Ως σημείο πρόσδεσης της πλωτής μονάδας ορίζεται το σημείο Φ1, επί του σχεδίου 1:20.000 του ανωτέρω Πίνακα 1, με συντεταγμένες: Χ = 644733,434 και Υ = 4513208,523 και βρίσκεται στο πρόσθιο τμήμα (πλώρη) της πλωτής μονάδας (FSRU). Με κέντρο το ως άνω σημείο Φ1 και ακτίνα 10 μέτρων παραχωρήθηκε, με την απόφαση παραχώρησης θαλάσσιου χώρου και πυθμένα του στοιχείου 18 του προοιμίου της παρούσας, εμβαδό θαλάσσιου χώρου και πυθμένα ίσο με 314,15 τ.μ.

Β.2. Θέσεις αγκύρωσης της πλωτής μονάδας. Ως θέσεις αγκύρωσης της πλωτής μονάδας (FSRU) ορίζονται οι κύκλοι με ακτίνα πέντε (5) μέτρων και κέντρα τις συντεταγμένες Α1 έως Α8, όπως εμφανίζονται επί του σχεδίου 1:20.000 του ανωτέρω Πίνακα 1, οι οποίες αντιστοιχούν σε σημεία εντός της ζώνης ασφαλείας σε απόσταση 500 και 600μ από το κέντρο πρόσδεσης της πλωτής μονάδας (Φ1). Το συνολικό ως άνω εμβαδό ισούται με 628,31 τ.μ. και παραχωρήθηκε με την απόφαση παραχώρησης θαλάσσιου χώρου και πυθμένα του στοιχείου 18 του προοιμίου της παρούσας».

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.