Πρωτοπρεσβυτερος Δημητριος Βασιλειαδης, Προεδρος της Εταιρειας Θρακικων Ερευνων «Ἡ κοινωνια τῆς Κομοτηνῆς και τῆς περιοχῆς μας ὀφειλει στον Ζαφειρη Μεκο ἀναγνωρισι και εὐχαριστιες για την πολυχρονη προσφορα του στον τοπο και τους ἀνθρωπους του»

Ἡ Ἑταιρεία Θρακικῶν Ἐρευνῶν μέ τήν παροῦσα ἐκδήλωσι ἐξοφλεῖ τό χρέος της πρός τόν συμπολίτη μας, πού ὑπῆρξε μετά τόν μακαριστό πρῶτο Πρόεδρό της, τόν Μητροπολίτη Δαμασκηνό, ὁ στυλοβάτης τοῦ ἔργου καί τῆς προσφορᾶς της ἐπί δύο δεκαετίες, τόν δικηγόρο καί συγγραφέα Ζαφείρη Μέκο, τόν ἀδελφικό φίλο καί συνεργάτη τοῦ ὁμιλοῦντος καί ὅλων ὅσοι ἐθήτευσαν στήν Ἑταιρεία στά 25 χρόνια τῆς πορείας της. Ὁ ἀγαπητός Ζαφείρης ἀπό τά πρῶτα βήματα τοῦ σωματείου μας, τό 1991, μέχρι τήν ἀξιοπρεπῆ  ἀποχώρησί του, τό 2011, ὅταν ἔκρινε ὅτι δέν εἶχε τήν δυνατότητα νά προσφέρη ὅσα ὁραματιζόταν, καταδαπανήθηκε στήν θεραπεία τῶν ἀναγκῶν καί τήν διακονία τῶν ὑψηλῶν σκοπῶν του.
 
Πληρεξούσιος δικηγόρος καί μέλος τῆςπροσωρινῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς στήν ἵδρυσι τῆς Ἑταιρείας, Ἀντιπρόεδρος τοῦ πρώτου Διοικητικοῦ Συμβουλίου (1991-1994), Γεν.Γραμματέας ἐπί 9 χρόνια ἀπό τό 1994 ἕως τό 2003, Πρόεδρος σέ τρία διαδοχικά συμβούλια ἐπί 8 χρόνια ἐργάσθηκε αόκνως, μέ ἐνθουσιασμό, πρωτοτυπία, ἐπιμονή καί ἀποφασιστικότητα ὥστε ἡ Ἑταιρεία νά συμβάλη οὐσιαστικά στήν ἔρευνα γιά τό παρελθόν, τό παρόν καί τό μέλλον τῆς Θράκης, τήν ἐνημέρωσι καί τήν τόνωσι τοῦ φρονήματος τῶν Θρακῶν, τήν διαφώτισι τῶν δικῶν μας καί τῶν ξένων γιά ὅσα συμβαίνουν στόν τόπο μας, γιά τήν ἀντίκρουσι τῶν ψευδολογιῶν καί τῶν συκοφαντιῶν σέ βάρος τοῦ λαοῦ καί τῆς ἡγεσίας του, τήν ἀνασκευή τῆς παραχαράξεως τῆς ἱστορίας καί πραγματικότητας στήν εὐαίσθητη περιοχή μας.
 
Ἡ συμβολή τοῦ Ζαφείρη Μέκου στόν ἐμπνευσμένο προγραμματισμό, τήν μεθοδική ὀργάνωσι καί τήν ἐπιτυχή πραγματοποίησι τῶν δράσεων καί τῶν ἐκδηλώσεων τῆς Ἑταιρείας στήν 20ετία 1991-2011 ὑπῆρξε ἀποφασιστικῆς σημασίας, ὥστε δέν ἀποτελεῖ ὑπερβολήν άλεχθῆ ὅτι σέ σημαντικό ποσοστό ἴσως τό μεγαλύτερο, τό ἔργο τῆς Ἑταιρείας φέρει τήν προσωπική σφραγίδα τοῦ ἀγαπητοῦ μας Προέδρου, ὁ ὁποῖος ἐπί πλέον παρεχώρησε στην Ἑταιρεία τό δικαίωμα τῆς ἐκδόσεως τοῦ σημαντικοῦ πονήματός του «Καταπίεση μειονοτήτων» καί τῆς ἀγγλικῆς μεταφράσεως τοῦ βιβλίου «Συνιστῶσες τοῦ μειονοτικοῦ προβλήματος». Γι’ αὐτό τόν λόγο ὑπῆρξε αὐτονόητη ἡ ἀνακήρυξί του σε ἐπίτιμο Πρόεδρο ὅταν ἀποσύρθηκε ἀπό την ἐνεργό ἀνάμιξι στίς δραστηριότητες τῆς Ἑταιρείας.
 
Ὀφείλω νά τονίσω στο σημεῖο αὐτό ὅτι ὁ ἀγαπητός Ζαφείρης, ὅταν συστρατεύθηκε στον ἀγῶνα τῆς Ἑταιρείας ἦταν ἤδη ἔνας καταξιωμένος ἐπιστήμων, διακεκριμένος λειτουργός τῆς Θέμιδος, δραστήριος κοινωνικός παράγων μέ προσφορά στίς δραστηριότητες τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου Ροδόπης, τοῦ Μορφωτικοῦ Ὁμίλου Κομοτηνῆς και ἄλλων τοπικῶν φορέων και εἶχε ὑπηρετήσει ἐπί μία τριετία ὡς ἄμισθος Πρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Σισμανογλείου Νοσοκομείου Κομοτηνῆς. Συγχρόνως εἶχε ἀναδειχθεῖ σέ δόκιμο συγγραφέα σημαντικῶν ἐπιστημονικῶν και πνευματικῶν πονημάτων. Τήν πλούσια και ὑψηλοῦ ἐπιπέδου ἐπιστημονική καί κοινωνική δραστηριότητά του συνέχισε σε ὅλη τήν περίοδο τῆς θητείας του στην Ἑταιρεία, περί τό τέλος τῆς ὁποίας παρουσίασε και τό λογοτεχνικό του ταλέντο με τήν συγγραφή και ἔκδοσι δύο μυθιστορημάτων ἀναφερομένων στήν βυζαντινή περίοδο καί συνέθεσε καί τρίτο, πού εἶναι ὑπό ἔκδοσι, ἐνῶ ἀπό τά ἐπιστημονικά και ἐθνικά θέματα ἐπεκτάθηκε και στην ἐκπόνησι σημαντικῶν ἄς μοῦ ἐπιτραπῆ νά χαρακτηρίσω μελετῶν κοινωνικοῦ και λαογραφικοῦ χαρακτήρα.
 
Εἶναι σημαντικό ὅτι ὁ ἀγαπητός πρόεδρος ὑπῆρξε ἀπολύτως αὐτοδημιούργητος. Ἡ οἰκογένειά του λόγω τῶν δυσμενῶν συγκυριῶν τῆςἐποχῆς δεν ἦταν δυνατόν να τοῦ προσφέρη, ἐκτός ἀπό τά ἱερά βιώματα τῆς ἀφοσιώσεως στην ὀρθόδοξη πίστι και τά ἐθνικά ἰδεώδη τοῦ Ἑλληνισμοῦ ὁποιαδήποτε οἰκονομική βοήθεια. Ὁ νεαρός Ζαφείρης βρῆκε πολύτιμο πνευματικό παραστάτη στό πρόσωπο τοῦ τότε Μαρωνείας Τιμοθέου, ἀφοῦ ἔφηβος ἐντάχθηκε στην ὁμάδα νέων πού ἐκεῖνος δημιούργησε, χειροθετήθηκε ἀναγνώστης καί διακόνησε την Ἐκκλησία μέ ἐνθουσιασμό ὡς Κατηχητής.
 
Με ἐφόδια τήν χριστιανική του πίστι και την οἰκογενειακή του παράδοσι, την ἀκατάβλητη θέλησι και ἐργατικότητά του ρίχθηκε στήν βιοπάλη. Σπούδασε τήν νομική ἐπιστήμη στήν Θεσσαλονίκη ἐργαζόμενος σκληρά μέ πολλές στερήσεις και στή συνέχεια ἔστησε τό δικηγορικό του γραφεῖο στήν Κομοτηνή. Στήν περίοδο τῶν σπουδῶν και τῆς δικηγορικῆς ἄσκησης ἀξιοποίησε τό ταλέντο του στήν ζωγραφική καί δημιούργησε ἀξιόλογα ἔργα. Μετά ἦλθε ἡ καταξίωσι, ἡ ἐπαγγελματική, κοινωνική και ἐπιστημονική, ἡ ὁποία δεν ὁφείλεται μόνο στά φυσικά προσόντα και ἐφόδιά του ἀλλά και στην ἄριστη ἠθική καί πνευματική συγκρότησί του. Ὁ Ζαφείρης Μέκος διακρίνεται για τήν λεπτότητα και τον αὐθορμητισμό, την ἐντιμότητα και την ἀνιδιοτέλειά του, την εὐγένεια και τήν σεμνότητά του, καθώς και την αἴσθησι τοῦ ὡραίου, τοῦ μέτρου, τῆς ἀξιοπρέπειας με κορυφαῖα χαρακτηριστικά τήν γνήσια πίστι στόν μόνο ἀληθινό Θεό, τον ἄδολο ἁγνό πατριωτισμό, την ἀφοσίωσι στις ἀξίες τοῦ Ἑλληνορθοδόξου πολιτισμοῦ, τήν πραγματική κοινωνική εὐαισθησία, τήν καθαρά προοδευτική ἰδεολογία, τά ὁποῖα τον ἀναδεικνύουν ὀλοκληρωμένη προσωπικότητα, στήν κυριολεξία εὐπατρίδη, λαμπρό διανοούμενο.
 
Γι’ αὐτό τόν λόγο ἀποτελεῖ ἑξαιρετική τιμή για την Ἑταιρεία Θρακικῶν Ἐρευνῶν ἡ ἔνταξι και δραστηριοποίησί του σ’αὐτή. Ἄλλ’ ὅμως και για τήν κοινωνία τῆς Κομοτηνῆς και τῆς περιοχῆς μας ἀποτελεῖ ἰδιαίτερη τιμή να συγκαταλέγη μεταξύ τῶν μελῶν της τόν Ζαφείρη Μέκο στον ὁποῖο ὀφείλει ἀναγνώρισι και εὐχαριστίες για τήν πολύχρονη προσφορά του στόν τόπο καί τούς ἀνθρώπους του.
 
Την παρουσίασι τοῦ ὀγκώδους συγγραφικοῦ ἔργου καί τῆς εὐρύτερης κοινωνικῆς προσφορᾶς τοῦ τιμωμένου τό Διοικητικό Συμβούλιο ἀνέθεσε σε τρεῖς ἐκλεκτούς ἐργάτες τοῦ πνεύματος. Τόν Καθηγητή κύριο Μανώλη Βαρβούνη, Πρόεδρο τοῦ Τμήματος Ἱστορίας καί Ἐθνολογίας τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου ὁ ὁποῖος πέρα ἀπό τήν σπουδαία συμβολή του στήν πνευματική ἀνέλιξι τοῦ τόπου μας εἶναι στέλεχος τῆς Ἑταιρείας καί διετέλεσε μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου. Τήν Κυρία Ἰσμήνη Στεργιανίδου-Σιανίδου, δικηγόρο, λέκτορα τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Δημοκριτείου, μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἑταιρείας και τόν κύριο Γεώργιο Χαραλαμπίδη, φιλόλογο ἐκπαιδευτικό, Ταμία τῆς Ἑταιρείας μας.
Τό γεγονός ὅτι και οἱ τρεῖς εἶναι γνωστοί στήν κοινωνία τῆς πόλεώς μας καθώς καί ἡ στενότης τοῦ χρόνου μοῦ ἐπιβάλλουν να μην ἐπεκταθῶ σε ἄλλα στοιχεῖα για τήν προσωπικότητα και το ἔργο τους, ἀλλά να περιορισθῶ στην ἔκφρασι τῶν θερμῶν εὐχαριστιῶν για τήν πρόθυμη ἀποδοχή τῆς σχετικῆς παρακλήσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.
 
Κλείνοντας θα μοῦ ἐπιτρέψετε να ἀπευθυνθῶ στόν Πρόεδρό μας, τον ἀγαπητό φίλο Ζαφείρη. Να τον συγχαρῶ και να τον εὐχαριστήσω για τά ὅσα ἔπραξε για την Ἑταιρεία, τήν Κομοτηνή, τήν Θράκη, να τοῦ εὐχηθῶ να συνεχίση τό πολύτιμο ἔργο του και τήν σπουδαία προσφορά του και να τοῦ πῶ ὅτι εἴμαστε περήφανοι γι’ αὐτόν. Ζαφείρη να συνεχίσης με την εὐλογία τοῦ Χριστοῦ μας τήν δημιουργική πορεία σου. 

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.