Έτοιμο για τη δεύτερη φάση το έργο της δημιουργίας του νέου Νοσοκομείου

11.01.2019 11:37

Ενημέρωση από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Η «Πρωτοβουλία για την Υγεία» του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), από τη στιγμή που ανακοινώθηκε, τον Σεπτέμβριο του 2017, περιελάμβανε επτά δωρεές, με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση του τομέα της Υγείας στην Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες ανάγκες στη χώρα, και σε συνεχή συντονισμό με το Υπουργείο Υγείας.
 
Το σύνολο του προϋπολογισμού όλων των έργων προβλέπεται να υπερβεί τα 250 εκατομμύρια ευρώ, και έρχεται σε συνέχεια πλήθους σημαντικών δωρεών του ΙΣΝ, με σκοπό την ενίσχυση της δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίως, και την ισότιμη πρόσβαση όλων σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας. 

 Τι είναι η «Πρωτοβουλία για την Υγεία» 

Αναλυτικά, η «Πρωτοβουλία για την Υγεία» περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τον εξοπλισμό νέων έργων υποδομών, την προμήθεια ιατροτεχνικού εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση υφιστάμενων υποδομών υγείας, την ενίσχυση της δυναμικότητας των αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ, καθώς και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικά με τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις και την αντιμετώπιση του τραύματος. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός των έργων υποδομών φέρει την υπογραφή του διεθνούς φήμης αρχιτεκτονικού γραφείου Renzo Piano Building Workshop (RPBW), ενώ το Πανεπιστήμιο και το Νοσοκομείο Johns Hopkins, μακροχρόνιος συνεργάτης του ΙΣΝ, δρα συμβουλευτικά με στόχο να μεταφέρει την τεχνογνωσία μεγάλων νοσηλευτικών ιδρυμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα.
 
Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος παραμένοντας αφοσιωμένο στη δέσμευση απέναντι στους πολίτες για την έγκαιρη και ολοκληρωμένη ενημέρωσή τους σχετικά με την πρόοδο των δωρεών, παρουσίασε την 3η Τακτική Τριμηνιαία Ενημέρωση. Υπενθυμίζεται ότι, με την κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του ΙΣΝ και του Ελληνικού Δημοσίου από το Κοινοβούλιο έχει συσταθεί εταιρεία ειδικού σκοπού, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Πρωτοβουλία για την Υγεία Α.Ε.». Η εν λόγω εταιρεία λειτουργεί ως φορέας συντονισμού, διαχείρισης και υλοποίησης των έργων έως την παράδοσή τους στο Ελληνικό Δημόσιο, οπότε και θα παύσει να υφίσταται.

Mέχρι και σήμερα, αρχές Ιανουαρίου 2019, έχουν πραγματοποιηθεί τέσσερις συναντήσεις της Ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής για την «Πρωτοβουλία για την Υγεία» μεταξύ των αρμόδιων φορέων από την πλευρά του Ελληνικού Δημοσίου, του ΙΣΝ, ειδικών συμβούλων, και της εταιρείας Hill International, η οποία έχει αναλάβει τον συνολικό συντονισμό (project management) των κατασκευαστικών έργων υποδομής, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική σύμπραξη και την επικαιροποιημένη ενημέρωση των εμπλεκόμενων μερών σχετικά με την πρόοδο των εργασιών. 

Η καταγραφή για το Νοσοκομείο Κομοτηνής 

Όσον αφορά τη δωρεά για το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, οι εξελίξεις διαμορφώνονται ως εξής:
 
Παρουσιάστηκε, οριστικοποιήθηκε και εγκρίθηκε από το Υπουργείο Υγείας το κτιριολογικό πρόγραμμα του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής. Στις αρχές του 2019, αναμένεται να ξεκινήσει η δεύτερη φάση του έργου και, συγκεκριμένα, οι μελέτες για τη δημοπράτηση και κατασκευή του νέου κτιρίου του Νοσοκομείου. Παράλληλα, έχουν δρομολογηθεί, με μέριμνα του Ελληνικού Δημοσίου, τα συμπληρωματικά έργα υποδομής και, συγκεκριμένα, οι κυκλοφοριακές και συγκοινωνιολογικές μελέτες πρόσβασης, ο σχεδιασμός όδευσης των δικτύων κοινής ωφέλειας, περιλαμβανομένων των μελετών ύδρευσης, αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων. 

Προμήθεια και Εγκατάσταση Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού (PET) ανά την Ελλάδα 

Αξίζει να σημειωθεί κλείνοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επίσης η κοινή αξιολόγηση προκειμένου να διαμορφωθεί το ακριβές αντικείμενο της δωρεάς, συμπεριλαμβανομένου του ακριβούς χρονοδιαγράμματος, για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού PET – Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων, καθώς και τη δημιουργία μονάδων παραγωγής ραδιοφαρμάκων σε επιλεγμένα δημόσια νοσοκομεία. Το αρχικό σχέδιο προέβλεπε την εγκατάσταση του εξοπλισμού PET σε επιλεγμένα δημόσια νοσοκομεία της χώρας και με πρωτοβουλία του ΙΣΝ εξετάζεται το ενδεχόμενο να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα και το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Παράλληλα, το ΙΣΝ βρίσκεται σε επικοινωνία με την αρμόδια Ομάδα Έργου του Ελληνικού Δημοσίου για την οριστικοποίηση των υποχρεώσεων των εμπλεκόμενων μερών προκειμένου στη συνέχεια, να κυρωθεί η επιμέρους σύμβαση με Νόμο από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και να προχωρήσει στο στάδιο υλοποίησης.

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine