Δημοσιογράφο αναζητά ο δήμος Κομοτηνής

09.09.2020 03:48

Αιτήσεις μέχρι 11 Σεπτεμβρίου

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Στην πλήρωση μιας θέσης Ειδικού Συνεργάτη-Δημοσιογράφου, σκοπεύει να προβεί ο δήμος Κομοτηνής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ο δήμος, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εμπειρία ή επαγγελματική ειδίκευση στη χρήση εντύπων και ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (εφημερίδες, τηλεοπτικοί σταθμοί κλπ.) και συγκεκριμένα θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε θέματα ανάπτυξης ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για τη βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση όλων των ΜΜΕ για την προβολή των δράσεων και πολιτικών του Δήμου και για την προετοιμασία και οργάνωση των ενεργειών του Δημάρχου.

Προσόντα-προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι/νες για την εν λόγω θέση πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

  1. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17), όπως ισχύει. Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.
  2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
  3. Πτυχίο ΑΕΙ ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής. Ειδικά οι τίτλοι της αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση ισοτιμίας από τον αρμόδιο προς τούτο φορέα (ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ).
  4. Βεβαίωση μέλους αναγνωρισμένης στην Ελλάδα επαγγελματικής δημοσιογραφικής ένωσης (η οποία είναι μέλος της ΠΟΕΣΥ).
  5. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, συνοδευόμενη από σχετική υπεύθυνη δήλωση ως προς την εξειδικευμένη εμπειρία.
  6. Άριστη γνώση μιας (1) ξένης γλώσσας της Ε.Ε
  7. Επιπλέον προσόντα θα συνεκτιμηθούν.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, μέχρι και τις 11 Σεπτεμβρίου στα γραφεία του Δήμου (Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού-κ. Δημήτριο Καρακώτσιο τηλ 2531352443-470) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Επισημαίνεται ότι το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine