Τέσσερις προσλήψεις ορισμένου χρόνου από την ΕΦΑ Ροδόπης

27.08.2020 04:02

Για ανασκαφικές εργασίες στη θέση Καμπάνα του αρχαιολογικού χώρου Μαρώνειας

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Στην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός αρχαιολόγου και τριών εξειδικευμένων εργατών σε αρχαιολογικά έργα θα προβεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης για της εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών του έργου «Συμπληρωματικές ανασκαφικές εργασίες σε δύο ελληνιστικές οικίες στη θέση Καμπάνα του αρχαιολογικού χώρου Μαρώνειας (Αγρός κληρονόμων Χριστοφόρου-Γιαχανού και κληρονόμων Γ. Φραντζίδη)».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: «Αλ. Συμεωνίδη 4, 691 32 Κομοτηνή», απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης υπόψη κ. Τάνιας Αγγορούδη (τηλ. επικοινωνίας: 2531022411, 2531021517),

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ολοκληρώνεται την 1η Σεπτεμβρίου 2020.

Info

Ολόκληρη η ανακοίνωση βρίσκεται στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο:

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A4%CE%9D%CE%994653%CE%A04-0%CE%92%CE%A4

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine