2.861 συνδέσεις και 80 χλμ. αγωγών Φυσικού Αερίου προβλέπονται αρχικά στην Κομοτηνή

28.07.2020 20:38

Κώστας Μαρκενδούδης

15 εκ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ αναμένεται να κοστίσει το έργο για τα δίκτυα Κομοτηνής και Αλεξανδρούπολης

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Τις επόμενες μέρες αναμένεται να βγουν σε δημοπρασία οι διαγωνισμοί για την δημιουργία δικτύων φυσικού αερίου στην Κομοτηνή και άλλες 5 πόλεις της ΑΜΘ, με την προοπτική το έργο να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2022.

Αυτό για την Κομοτηνή σημαίνει την κατασκευή περίπου 80 χιλιομέτρων αγωγών, σε όλη την πόλη, με τις προβλεπόμενες συνδέσεις από το έργο να προβλέπονται αρχικά στις 2.861, τόσο για βιομηχανικούς όσο και για οικιακούς καταναλωτές.

Η κατασκευή νέων δικτύων διανομής φυσικού αερίου από την ΔΕΔΑ θα γίνει σε 6 πόλεις της Περιφέρειας ΑΜΘ και συγκεκριμένα τους Δήμους Αλεξανδρούπολης Ορεστιάδας, Κομοτηνής, Ξάνθης, Δράμας και Καβάλας.

Για την επίτευξή αυτού του στόχου προβλέπεται ή κατασκευή δικτύου χαμηλής πίεσής μήκους περίπου 485χλμ., δικτύου μέσης πίεσής μήκους περίπου 9 χλμ. και 9 σταθμών Μέτρησης και Ρύθμισής πίεσής (Μ/Ρ).

Με δεδομένο ότι σε κάθε πόλη το φυσικό αντικείμενό είναι απολύτως λειτουργικό και κατασκευαστικά αυτοτελές και ανεξάρτητό, η ΔΕΔΑ θα προχωρήσει σε πλέον του ενός διαγωνισμούς κατασκευής, προκειμένου να διασφαλίσει την πλέον αποδοτική διαχείριση και υλοποίηση του έργου, καθώς και την μέγιστη δυνατή συμμετοχή εταιρειών που κατέχουν την αναγκαία εμπειρία, με το έργο που αφορά την περιοχή μας να αφορά τις πόλεις της Κομοτηνής και της Αλεξανδρούπολης.

Μέχρι τα τέλη του 2022 το έργο

Μέσα από αυτό θα γίνει η μελέτη, κατασκευή και ενεργοποίηση του δικτύου, τόσο σωληνώσεων όσο και σταθμών διανομής, ρυθμιστών, αλλά και μετρητών για τη διανομή του αερίου σε οικιακούς, εμπορικούς και μικρούς βιομηχανικούς καταναλωτές, στις πόλεις της Αλεξανδρούπολης και της Κομοτηνής.

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα έξι μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού, ενώ απαιτείται η κατασκευή του συνόλου των δικτύων χαμηλής και μέσης πίεσης που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή, να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία που δεσμεύεται ο οικονομικός φορέας με την Τεχνική Προσφορά η οποία δεν μπορεί να είναι αργότερα από την 31 Δεκεμβρίου του 2022.

Στόχος είναι η αύξησή της διείσδυσης του φυσικού αερίου σε εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές, καθώς και στην απόκτησή σημαντικού μεριδίου τής αγοράς των οικιακών καταναλωτών.

Για τις ανάγκες του έργου θα κατασκευαστούν στην Κομοτηνή τρείς υποσταθμοί διανομής με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό, που θα παρέχουν φυσικό αέριο.

Περίπου 80 χιλιόμετρα αγωγών

Όσο για το δίκτυο, ειδικά για την κατασκευή επέκτασης από τους σταθμούς διανομής προς το υφιστάμενο δίκτυο θα τοποθετηθούν 2020 μέτρα χαλύβδινου δικτύου, ενώ το υπόλοιπο δίκτυο θα αποτελείται από αγωγούς πολυαιθυλενίου (PVC).

Έτσι προβλέπεται επέκταση του υφιστάμενου βασικού δικτύου διανομής κατά 17.765 μέτρα με αγωγούς πολυαιθυλενίου διαμέτρου Φ125, ενώ η κύρια πύκνωση του δικτύου διανομής, προβλέπεται να γίνει με την κατασκευή αγωγών διανομής φυσικού αερίου PE, διατομής Φ63.

Η χάραξη του δικτύου διανομής αναπτύσσεται με δενδρικής μορφής δίκτυο (branches), ώστε οι αγωγοί PE να μπορούν να διέλθουν από το 100% του οδικού δικτύου της πόλης, προκειμένου να δοθεί δυνατότητα παροχής στο σύνολο των μελλοντικών καταναλωτών.

Το συνολικό μήκος δένδρων που θα κατασκευαστεί στα πλαίσια το Έργου είναι 61.570 μέτρων αγωγού διαμέτρου Φ63,  από το σύνολο των 102.266 m που προβλέπεται για την πλήρη ανάπτυξη του δικτύου φυσικού αερίου στην πόλη

Τι θα γίνει με τους πελάτες

Ο αριθμός των συνδέσεων των οικιακών πελατών ανά πόλη είναι αυτός που προβλέπεται να υλοποιηθούν το χρονικό διάστημα από 2017 έως 2023, σύμφωνα με την μελέτη κόστους - οφέλους που συντάχθηκε για λογαριασμό της ΔΕΔΑ από την εταιρεία Deloitte τον Ιούνιο του 2017 προσαρμοσμένη στα δεδομένα των τελικών Τεχνικών Μελετών.

Οι συνδέσεις χωρίζονται σε απλές συνδέσεις (κυρίως κεντρικές θερμάνσεις), και σε συνδέσεις ανερχόμενης στήλης (Riser) οι οποίες χρησιμοποιούνται για αυτονομίες .

Η κατανομή του αριθμού των συνδέσεων μεταξύ των δύο κατηγοριών έχει γίνει με στοιχεία του ΕΛΣΤΑΤ που αφορούν τα ύψη των κτιρίων, την αστικότητα της κάθε πόλης κ.α. και είναι διαφορετική για κάθε περιοχή.

Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω παραμέτρους έχει εκτιμηθεί για την πόλη της Κομοτηνής ο αριθμός αυτονομιών οι οποίες θα τοποθετηθούν στα μπαλκόνια είναι 1419, ο αριθμός των μετρητών οικιακών καταναλωτών που θα τοποθετηθούν επί της οικοδομικής γραμμής στο ύψος του ισογείου είναι 1368 και ο αριθμός των εμπορικών καταναλωτών είναι 74.

Έτσι συνολικά προβλέπονται για την πόλη της Κομοτηνής 2.861 συνδέσεις.
 

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine