Προσλήψεις 11 ατόμων στην ΕΦΑ Έβρου

03.06.2020 00:02

Αιτήσεις μέχρι 15 Ιουνίου

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα ατόμων εξέδωσε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης.

Η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής:

ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων

Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης ένα άτομο
Αρχαιολογικός Χώρος Αρχαίας Ζώνης ένα άτομο
Βυζαντινό Μουσείο Διδυμοτείχου και Αρχαιολογικοί Χώροι Β. Έβρου τρία άτομα
Αρχαιολογικό Μουσείο και Αρχαιολογικός Χώρος Σαμοθράκης ένα άτομο

ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων

Ταφικός Τύμβος Μικρής Δοξιπάρας Ζώνης ένα άτομο
Αρχαιολογικό Μουσείο και Αρχαιολογικός Χώρος Σαμοθράκης ένα άτομο

ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Καθαριότητας

Βυζαντινό Μουσείο Διδυμοτείχου, γραφεία Εφορείας και Αρχαιολογικοί Χώροι Διδυμοτείχου ένα άτομο
Αρχαιολογικό Μουσείο και Αρχαιολογικούς Χώρους Αλεξανδρούπολης ένα άτομο

ΤΕ Λογιστή

Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης ένα άτομο

Όσοι προσληφθούν θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση διάρκειας 7 μηνών και όχι πέραν της 31 Δεκεμβρίου 2020.

Κατάθεση δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που αναγράφει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η αίτηση συμμετοχής και οι σχετικές τυχόν υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 (Α΄75) που θα υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (TE ή ΔΕ ή ΥΕ).

Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα ημέρες, από 1 Ιουνίου 2020 έως 15 Ιουνίου 2020.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ· β) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ·.

Info

Ολόκληρη η προκήρυξη βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.culture.gov.gr/DocLib/1_%CE%A3%CE%9F%CE%A7%202%20%20%CE%9F%CE%A1%CE%98%CE%97%20%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9B%CE%97%CE%A8%CE%97%20%201%2015_pdf.pdf

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine