Έξι εργάτες καθαριότητας θα προσλάβει ο Δήμος Ιάσμου για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού

24.03.2020 14:10

Με σύμβαση 4 μηνών για την αντιμετώπιση επειγουσών πρόσκαιρων αναγκών

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Στην πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση επειγουσών πρόσκαιρων αναγκών λόγω κοροναϊού θα προχωρήσει ο Δήμος Ιάσμου.
 
Ο Δήμος προχωρά σε αυτή την κίνηση αξιοποιώντας το άρθρο 24 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 14ης Μαρτίου 2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού COVID- 19» σύμφωνα με το οποίο οι συμβάσεις εργασίας που συνάπτουν οι ΟΤΑ Α΄και Β΄ Βαθμού δυνάμει της νομοθεσίας, μπορεί να έχουν διάρκεια τεσσάρων μηνών, αντί για 2 που ίσχυε μέχρι τώρα.
 
Οι έξι εργάτες καθαριότητας θα προσληφθούν με τετράμηνες συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενώ για τις θέσεις, δεν απαιτούνται προσόντα.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:
 

  1. Αίτηση
  2. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  4. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα πρόσληψης σύμφωνα με την παρ.2 άρθ.169 του ν.3584/2007 και ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο εντός 12μήνου (ο υπολογισμός του 12μήνου γίνεται με αφετηρία το τέλος της απασχόλησης για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω.

Η αίτηση των υποψήφιων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ιάσμου είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, έως και την Παρασκευή 27-03-2020.

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine

#menoumespiti