Πρόσληψη Φύλακα για πέντε μήνες από την ΕΦΑ Ροδόπης

14.03.2020 11:14

Για το αρχοντικό Ταβανιώτη και το Αρχαίο Θέατρο Μαρώνειας

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός ατόμου ειδικότητας ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων εξέδωσε ο η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης. Το άτομο που θα επιλεγεί θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση διάρκειας πέντε μηνών και θα απασχοληθεί στο Αρχοντικό Ταβανιώτη κα στο Αρχαίο Θέατρο Μαρώνειας.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό «Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6»  και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης, Α. Συμεωνίδη 4, Τ.Κ.: 691 32, Κομοτηνή, υπόψιν κ. Τάνιας Αγγορούδη (τηλ. επικοινωνίας: 25310-22411& 25310 21517).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της Υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής  όπου προκηρύσσεται η ανωτέρω θέση, καθώς και στο  χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Κομοτηνής και Μαρώνειας – Σαπών.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην Υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση, β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ, γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες

Info

Στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν ολόκληρη την ανακοίνωση:
https://www.culture.gr/el/information/SitePages/viewannouncement.aspx?documentID=87631

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine