ΟΣΕ: 5 προσλήψεις στην Αλεξανδρούπολη και 4 στη Δράμα

22.10.2019 22:38

Για διάστημα 12 μηνών

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια η προκήρυξη για την  πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 160 ατόμων στον ΟΣΕ, μέσω ΑΣΕΠ για την κάλυψη αναγκών φύλαξης Ισόπεδων Διαβάσεων και Εγκαταστάσεων.
 
Θέσεις στην εν λόγω προκήρυξη προβλέπονται και για την περιοχή μας. Συγκεκριμένα 5 θέσεις ειδικότητας ΥΕ Φυλάκων προβλέπονται για τη Διεύθυνση Συντήρησης Γραμμής/Τμήμα Αλεξανδρούπολης και 4 θέσεις ειδικότητας ΥΕ Φυλάκων προβλέπονται για τη Διεύθυνση Συντήρησης Γραμμής/Τμήμα Δράμας.
 
Όσοι επιλεγούν θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση εργασίας 8ωρης απασχόλησης διάρκειας 12 μηνών.
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.9 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., Καρόλου 1-3, Τ.Κ.104 37 Αθήνα, απευθύνοντάς την στην «Κεντρική Διεκπεραίωση», η οποία ευρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου της Καρόλου.
 
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στις εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
 
Ο ακριβής χρόνος έναρξης υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών για την προκήρυξη του ΟΣΕ θα γίνει γνωστός με νεότερη ανακοίνωση του Οργανισμού.
 
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο δικτυακό τόπο  του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες , Έντυπα – Διαδικασίες, Διαγωνισμών Φορέων, Ορ. Χρόνου ΣΟΧ β) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι ,Ανεξάρτητες και άλλες αρχές , ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες , Έντυπα – Διαδικασίες ,Διαγωνισμών Φορέων , Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν ολόκληρη την ανακοίνωση: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A73946%CE%A8%CE%A7%CE%95%CE%94-225

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine