Γραμματέα αναζητά ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κομοτηνής

12.06.2019 11:49

Αιτήσεις συμμετοχής έως 17 Ιουνίου

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Στην πρόσληψη μιας υπαλλήλου που θα έχει καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας 6 μηνών θα προχωρήσει ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κομοτηνής. Για τον λόγο αυτό εξέδωσε προκήρυξη στην οποία καταγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων στη διαδικασία. 

Υποχρεωτικά προσόντα υποψηφίων 

Συγκεκριμένα οι υποψήφιες που επιθυμούν να προσληφθούν από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Κομοτηνής, θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης:
1. Να είναι γυναίκες, Ελληνίδες πολίτες.
2. Δίπλωμα οδήγησης και δικό τους όχημα.
3. Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου.
4. Να μην έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα, για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης κακουργήματος ή πλημμελήματος που να υπόκειται σε ποινικές διατάξεις, για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών, καθώς επίσης να μην υπάρχει εκκρεμοδικία εις βάρος τους για ποινικό αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος ή πλημμελήματος. Να μην τελούν υπό απαγόρευση ή δικαστική συμπαράσταση (αντίληψη).
5. Να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Κομοτηνής και της ευρύτερης περιφερειακής ενότητας Ροδόπης.
6. Να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσεως χειρισμού Η/Υ στις ενότητες Word, Excel, Power point, Internet.
7. Να έχουν τουλάχιστον τριετή εμπειρία σε θέσεις γραμματειακής υποστήριξης. 

Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων που θα συνεκτιμηθούν 

1. Ανεργία για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα μηνών.
2. Μέλος τρίτεκνης ή πολύτεκνης οικογένειας (γονέας, τέκνο) 

Δικαιολογητικά 

Για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής οι ενδιαφερόμενες θα πρέπει να καταθέσουν:
1.Αίτηση, σύμφωνα με το έντυπο που χορηγείται από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Κομοτηνής.
2. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 ότι οι υποψήφιες αποδέχονται όλους τους όρους της προκήρυξης, έχουν τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα από την παρούσα προκήρυξη προσόντα και ότι τα αναφερόμενα στην αίτηση τους στοιχεία είναι αληθή. Στην ίδια δήλωση αναφέρουν ότι δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης κακουργήματος ή πλημμελήματος που να υπόκειται σε ποινικές διατάξεις, για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών, καθώς επίσης ότι δεν υπάρχει εκκρεμοδικία εις βάρος τους για ποινικό αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος ή πλημμελήματος. Ότι δεν τελούν υπό απαγόρευση ή δικαστική συμπαράσταση (αντίληψη).
3.Φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας.
4. Βεβαίωση Οικείας Δημοτικής ή Κοινοτικής ή Αστυνομικής Αρχής περί του τόπου μονίμου κατοικίας της υποψηφίας.
5.Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου γενικού λυκείου.
6. Φωτοαντίγραφο τίτλου πιστοποίησης γνώσης χρήσης Η/Υ στις ενότητες που αναφέρονται ανωτέρω.
7. Φωτοαντίγραφο διπλώματος αυτοκινήτου.
8. Βιογραφικό σημείωμα.
9. Βεβαιώσεις ασφαλιστικών φορέων ή/και εργοδοτών από τις οποίες να προκύπτει η τριετής εμπειρία σε αντίστοιχες θέσεις.
10. Βεβαίωση που αποδεικνύει το χρονικό διάστημα της ανεργίας (εφόσον υπάρχει).
11. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για την απόδειξη της τριτεκνίας ή πολυτεκνίας (εφόσον υπάρχει). 

Τόπος, χρόνος και τρόπος υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών

Οι υποψήφιες μπορούν να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην προκήρυξη έως και τις 17 Ιουνίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 09:00  έως 13:00, στα γραφεία του Κυνηγετικού Συλλόγου Κομοτηνής, τα οποία βρίσκονται στην Κομοτηνή επί της οδού Παρασίου 12 1ος όροφος.
Η συνέντευξη των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυνηγετικού Συλλόγου Κομοτηνής .
 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας γίνεται κλήρωση στον Κυνηγετικό Σύλλογο Κομοτηνής,
παρουσία των ισοβαθμούντων υποψηφίων.
 
Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να προμηθευτούν την προκήρυξη και τη σχετική αίτηση πρόσληψης, από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Κομοτηνής.
 
Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κομοτηνής, διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τη διαδικασία άγονη ή και να την επαναλάβει κατά την κρίση του.

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine

#menoumespiti