Αγριανες η Αχριανες=Πομακοι (Μερος Β΄)

Του Χρήστου Κων. Τσιαλίκη*

2.Ιστορικά γεγονότα

α.Αλλαξοπιστία ή εξισλαμισμός

Το πρώτο καθοριστικό ιστορικό γεγονός της φυλής των Αγριάνων-Πομάκων, ήταν αυτό της αλλαξοπιστίας των ή εξισλαμισμού των, ως προεγράφη. Η ζωή αυτών των ανθρώπων διαφοροποιήθηκε άρδην. Οι Βούλγαροι ήταν άσπονδοι  σύνοικες αυτών, διατηρούντες ενίοτε λυκοφυλίαν, οι δε μουσουλμάνοι-Οθωμανοί, θεωρούσαν πλέον ότι είσαν αφομοιοθέντες πρώην Αγριάνες κοντά τους, πειθήνια όργανα εις τα φιρμάνια του Σουλτάνου. Πράγματι η κοινωνική και θρησκευτική τους κατάσταση προσαρμόστηκε στα νέα δεδομένα.

Όμως στο υποσυνείδητο της ψυχικής τους οντότητος, εμφιλοχωρούσε η ανάμνηση της εθνικής τους προέλευσης. Μέσα στις φλέβες τους έρρεε το αρχαίο ελληνικό αίμα. Τα ερείπια των εκκλησιών τους και των μοναστηριών τους τα αντίκριζαν κάθε μέρα, στις λειτουργικές τους δραστηριότητες, τα σπίτια τους είχαν καθαρά ελληνική διαμόρφωση, η γλώσσα τους ήταν ένα μείγμα κατά το πλείστον Ελληνικής, μικρότερον Τουρκικής και της φτωχής Βουλγαρικής με ελληνοπρεπή γραφή, καθόσον εδιδάχθη από τους αδελφούς Κύριλλο και Μεθόδιο. Στην ουσία οι Αγριάνες-Πομάκοι, εθνολογικά δεν μετεβλήθησαν, αλλά λόγοι ανεξάρτητα της θελήσεώς των τους ανάγκασαν να οδεύσουν προς τον εξισλαμισμό.
Κατά τις τελευταίες δεκαετίες του περασμένου (20ου) αιώνος, αιωρείτο πληροφορία ότι σε ορισμένα οικογενειακά έπιπλα (σεντούκια), εφυλάσσοντο με θρησκευτική ευλάβεια άμφια ιερέων των προηγούμενων γενεών κι αυτά εθεωρούντο από τους ιδιοκτήτες των ως ΙΕΡΑ ΚΕΙΜΗΛΙΑ. Ίσως ενδείκνυται διερεύνηση για την εν λόγω πληροφορία.

β . Α΄Παγκόσμιος πόλεμος

Στο τελευταίο έτος του Α΄ παγκοσμίου πολέμου,, Αγριάνες-Πομάκοι βουλευτές της Βουλγαρικής Σοβράνιε, απευθυνόμενοι προς τον Γάλλο Αρχιστράτηγο του Βαλκανικού Μετώπου, έστειλαν έγγραφο το οποίο παρατίθεται ως έχει, μεταφρασμένο εις την Ελληνική γλώσσα:
Σόφια 31 Δεκεμβρίου 1918

Προς τον Στρατηγόν F.D΄ Esperey

Στρατηγέ μου,

Οι υποφαινόμενοι Τούρκοι βουλευταί της Δ.Θράκης, εν τη βουλγαρική βουλή ενδεδειγμένοι επομένως δια την αντιπροσώπευσιν της περιοχής ταύτης, αφού ακλονήτως επείσθημεν, ότι είναι αδύνατον εις τους εκεί κατοίκους συμπατριώτας μας να ζήσουν υπό την βουλγαρικήν Κυβέρνησιν λόγω της παντελούς ελλείψεως ανοχής ήν επεδείκνυον και εξακολουθούν να επιδεικνύουν απέναντι ημών και απέναντι όλων των μη Βουλγάρων υπηκόων του, και λόγω των καταπιέσεων και των συχνών υπερβάσεων και καταχρήσεων αναξίου πεπολιτισμένου Έθνους, άτινας διαπράττουσι εν συμφωνία προς όλους τους συμπατριώτας μας της Δ.Θράκης, είχομεν την τιμήν να ζητήσωμεν ακρόασιν από τον χριστιανόν Στρατηγόν Αρχηγόν των Συμμαχικών δυνάμεων κατοχής της Βουλγαρίας.

Ο σκοπός της ακροάσεώς μας ήτο να εκθέσωμεν ότι όλη η περιοχή η περιλαμβανομένη μεταξύ των ποταμών Νέστου και Έβρου και της θαλάσσης συμπίπτουσα βορείως με τα αρχαία Τουρκο-βουλγαρικά σύνορα του 1912 υποδιαιρουμένη εις δύο Νομαρχίας την της Γκιουμουλτζίνας περιλαμβάνουσαν τους Καζάδες Γκιουμουλτζίνας, Ξάνθης, Εγρι-Ντερέ, Ντάρη Ντερέ, Πασμαλή, Αχή-Τσελεμπί, Κίρτζαλη,Κοσκούβαση, Ορτακιόϊ, Σουφλί, Φερέ και Δεδέαγατς και την Νομαρχίαν Καραγάτς Αδριανουπόλεως περιλαμβάνουσαν τους Καζάδες Μουσταφά Πασά-Σβιλενγράδ και Διδυμότειχον, κατοικείται από μίαν συμπαγή μάζαν Μουσουλμάνων, μίαν Ελληνική μειονότητα και ολίγους μόνον Βουλγάρους.
Σκοπός της ακροάσεως ήτο να παρακαλέσωμεν τον Στρατηγόν, εν ονόματι της συντριπτικής ταύτης πλειοψηφίας να μας προστατεύση όπως οι εκ των συμπατριωτών μας μεταναστεύσαντες εις Τουρκίαν, δυνηθώσιν ελευθέρως να επιστρέψωσιν εις τας εστίας των, όπως τα καταπιεστικά κατά των συμπατριωτών μας μέτρα λάβωσι τέλος και όπως ληφθώσι κατά την Συνδιάσκεψιν της Ειρήνης μέτρα υπέρ ημών, λαμβανομένου υπόψιν ότι άνευ εγγυήσεων η ζωή μας δεν θα ήτο δυνατή υπό την Βουλγαρική κυριαρχίαν». Μη γενόμενοι ακόμη δεκτοί παρά του χριστιανού Στρατηγού υποβάλλομεν αυτώ ειδικόν υπόμνημα ούτινος επισυνάπτομεν αντίγραφον εν τω οποίω περιγράφομεν την κατάστασιν της Δ.Θράκης συνοδεύοντες το υπόμνημα δι΄ειδικών στατιστικών και ζητούντες την μεσολάβησίν του δια την θετικήν υποστήριξιν των συμπατριωτών μας.

Δυστυχώς αι κατά των συμπατριωτών μας καταπιέσεις και καταχρήσεις των Βουλγάρων αυξάνονται και πολλαπλασιάζονται καθ΄εκάστην. Εις κρύφιος ερεθισμός υφίσταται αισθητός μεταξύ των Μουσουλμάνων και δεν αποκλείεται να εκραγή από ημέρας εις ημέραν κατά του δυνάστου. Πολλάκις ήδη εκάμαμεν επερωτήσεις προς τους Βουλγάρους Υπουργούς επί της ανηκούστου ταύτης συμπεριφοράς της Διοικήσεως της Δ.Θράκης, αλλά η Κυβέρνησις ουδεμίαν εννοεί να μας δώση ικανοποίησιν, θελήσασα μάλιστα να κατεδαφίση το μόνον εν Σόφια Τουρκικόν Τζαμίον. Το τελευταίον τούτο γεγονός είναι σαφής ένδειξις των προς ημάς διαθέσεών της.

Στρατηγέ μου, την στιγμήν καθ΄ήν ο Παγκόσμιος πόλεμος διεξαχθείς υπέρ των αθανάτων αρχών της ισότητας, της ελευθερίας και δικαιοσύνης ετερματίσθη την στιγμήν καθ΄ην η Συνδιάσκεψις της Ειρήνης θα θεμελιώση υπό διαρκή τύπον τας αθανάτους ταύτας αρχάς, θα ήτο άδικον να μας εγκαταλείψη πάσχοντας υπό τους Βουλγάρους, τον σκληρότερον και πλέον ανηλεή ζυγόν τον οποίον δύναταί τις να φαντασθή.

Εν αναμονή των μέτρων άτινα θα ληφθώσιν κατά την συνδιάσκεψιν της Ειρήνης επί του αντικειμένου τούτου και τα οποία θα είναι ελπίζομεν φύσεως ταύτης, ώστε να μας απαλλάξωσι δι΄οιουδήποτε τρόπου από τους Βουλγάρους, σας θερμοπαρακαλούμεν, Στρατηγέ μου, όπως καθ΄όλον το διάστημα της ανακωχής λάβητε στρατιωτικά μέτρα έστω και προσωρινά, ίνα καλλιτερεύσητε την θέσιν μας, ήτις είναι ανυπόφορος.

Μία κατάληψις της Δ. Θράκης υπό του Συμμαχικού Στρατού θα έθετε τέρμα εις τα δεινά μας και θα προελάμβανε πάσαν διατάραξιν της τάξεως, ήτις  όπως έχομεν εκθέσει ήδη κινδυνεύει να εκραγή. Θα ήτο επιθυμητόν, όπως τα Ελληνικά στρατεύματα λάβωσι μέρος εις την κατάληψιν ταύτην, δεδομένου ότι οι εν τη Δ.Θράκη ευρισκόμενοι Έλληνες, εδείχθησαν πάντοτε απέναντι ημών φιλελεύθεροι και αποτελούσιν Έθνος με το οποίον δυνάμεθα κάλλιστα να συμφωνήσωμεν και θα ηδύναντο να μας προστατεύσωσι συγχρόνως με τους συμπατριώτας των ευρισκομένους υπό τας αυτάς με ημάς συνθήκας.

Διατελούμεν μετά σεβασμού

Οι βουλευταί της Βουλγαρικής Σοβράνιε
Μεχμέτ Ντζέλαμ, Ισμαήλ Χάκκη, Σαλήμ Νουρή, Τέβφικ, Έτχετ Ρουστή, Σεβκέτ Σουκρή, Μεχμέτ Χασήμ, Κεμάλ.

γ. Β΄Παγκόσμιος Πόλεμος

Στο Συνέδριο της Ειρήνης του Παρισιού (1946) εμφανίστηκαν οι εκπρόσωποι των Πομάκων Χουσείν Φεχμή Μπέης από την Ξάνθη και ο Χακκή Σουλεϊμάν Μπέης από τη Βουλγαρία και ζήτησαν με υπομνήματα την απελευθέρωσή τους από τη Βουλγαρική τυραννία και την ενσωμάτωσή τοιυς στην Ελληνική επικράτεια σαν λαός ισότιμος με τον Ελληνικό. Στο Παρίσι όμως και αργά επήγαν, και αν και επεσκέφθηκαν πολλούς επισήμους όλων των Ηνωμένων Εθνών, δεν επέτυχον τίποτε. Το ζήτημά τους δεν το εκμεταλλεύθηκε δυστυχώς η Κυβέρνησή μας καθόλου. Η Κυβέρνησή μας ζητούσε μεταρρύθμιση συνοριακή για λόγους ασφαλείας, που δε μας δόθηκε. Μπορούσε καλύτερα να υποστηρίξη την αίτηση των Πομάκων για να επιτύχουν οι δυστυχείς την ελευθερία τους και την ένωσή τους με μας, που εξασφαλίζει στο κράτος μας και σύνορα πολύ ψηλότερα και ασφάλεια πραγματικότερη.

Στη συνέχεια οι εκπρόσωποι των Πομάκων της Θράκης επιδιώκοντας την ένωσή τους με την Ελλάδα, όπως είπαμε, επήγαν στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών όπου εδήλωσαν στον τύπο: Αφόρητος η Βουλγαρική τυραννία». Ο τύπος έγραψε : Από την Ουασιγκτώνα ανηγγέλθη ότι αντιπρόσωποι μιας φυλής, ήτις ιστορείται από της προ του Μεγάλου Αλεξάνδρου εποχής, έφθασεν εις την πρωτεύουσαν ίνα επιδιώξουν την ελευθερίαν ημίσεως και πλέον εκατομμυρίου Πομάκων. Οι αντιπρόσωποι ούτοι ομιλούν περί των Πομάκων ως περί ενός λαού όστις δια των αιώνων κατώκει εις τας υπωρείας της Ροδόπης, μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας. Μετά τους Βαλκανικούς πολέμους του 1912 και 1913, η έκτασις εκίνη της χώρας των, ήτις έκειτο εκτός του Βουλγαρικού εδάφους, εξεχωρίσθη εις την Βουλγαρίαν. Σήμερον δε, λέγουν οι αντιπρόσωποι των Πομάκων Χαμδή Χουσείν Φεχμή Μπέης, και Χακκή Σουλεϊμάν Βέης, υφίστανται ούτοι απηνείς καταδιώξεις εκ μέρους των Βουλγάρων».

Οι δύο αντιπρόσωποι εδήλωσαν και τα κάτωθι προς τους αντιπροσώπους του Αμερικανικού Τύπου:

«Εν Βουλγαρία δεν είμεθα ελεύθεροι να τελώμεν τα της Μουσουλμανικής θρησκείας μας και τα περισσότερα εκ των τριακοσίων τζαμιών μας εκλείσθησαν, επυρπολήθησαν ή κατεστράφησαν υπό των Βουλγάρων, και χιλιάδες εκ των συμπατριωτών μας υποβάλλονται εις καταναγκαστικόν ομαδικόν βάπτισμα εις ποταμούς, ως εάν ήσαν κτήνη. Και μολονότι διατηρούμεν εισέτι την γλώσσαν μας, εν τούτοις εις τους Πομάκους οίτινες είναι εγκατεστημένοι εις την Βουλγαρίαν δεν επιτρέπεται να την ομιλούν.

Είναι ο θερμός πόθος μας να εμπιστευθώμεν την υπόθεσίν μας και την εντολήν μας εις χείρας της Κυβερνήσεως των Ηνωμένων Πολιτειών».
Υπέβαλλαν το αίτημά τους στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε και προς το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, για να διενεργηθεί δημοψήφισμα προς ελευθερίαν των Πομάκων από τον Βουλγαρικό ζυγό όμως και αυτή η προσπάθειά τους δεν ευοδώθηκε.

δ. Θανάσιμο τραύμα

Τον Ιανουάριο  του έτους 1954 εκδόθηκε από τον τότε Γενικό Διοικητή Θράκης η ακόλουθη Διαταγή:

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΘΡΑΚΗΣ
Δ/ΣΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθ. πρωτ.Α 1043
Εν Κομοτηνή τη 28-1-54
ΠΡΟΣ
Τους κ.κ.Δημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων Ν.Ροδόπης

Κατόπιν Διαταγής του κ.Προέδρου της Κυβερνήσεως, παρακολούμεν όπως εφεξής εις πάσαν περίπτωσιν γίνεται χρήσις του όρου «Τούρκος-Τουρκικός» αντί του τοιούτου «Μουσουλμάνος-Μουσουλμανικός».

Επί τούτοις δέον να μεριμνήσετε δια την αντικατάστασιν των εν τη περιφερεία υμών υφισταμένων διαφόρων επιγραφών, όπως «Μουσουλμανικό Σχολείον, Μουσουλμανική Κοινότης κλπ» δια της τοιαύτης «Τουρκικόν».

Ο Γενικός Διοικητής Θράκης
Γ.ΦΕΣΣΟΠΟΥΛΟΣ

Σε ολόκληρη την Δυτική Θράκη, μόνον μία πινακίδα αντικαταστάθηκε στον ΕΧΙΝΟ και ουδεμία άλλη. Προς τούτοις εξεδόθη άλλη Διαταγή η οποία αυστηρότερη της προηγουμένης, διέτασσε την άμεση αντικατάσταση όλων των πινακίδων, όπως είχε προηγουμένως διαταχθή.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ

Αριθμ. πρωτ. Α 202
       Εν Κομοτηνή τη 5-1-55

ΠΡΟΣ
Την καθ΄ημάς Δ/νσιν Εσωτερικών

Παρά τας αυστηράς Διαταγάς της Κυβερνήσεως, κοινοποιηθείσας και υφ΄ημών δια των υπ΄αριθ. ΕΠ 728/22-4-54 και Α24869/22-12-54, περί της αντικαταστάσεως και χρησιμοποιήσεως του λοιπού των όρων «Μουσουλμάνος-Μουσουλμανικός» δια των τοιούτων «Τούρκος-Τουρκικός» εις το χωρίον «’Αρατος επί της δημοσίας οδού ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ-ΑΛΕΞ/ΠΟΛΕΩΣ  υφίσταται επιγραφή εμφανέστατη αναγράφουσα «Μουσουλμανικόν Σχολείον». Ν΄αντικατασταθή αμέσως τόσον αύτη όσον και πάσα άλλη τυχόν υπάρχουσα εις την περιοχήν του Νομού Ροδόπης.

Οι κ.κ. Νομάρχαι, προς ούς η παρούσα κοινοποιείται, να μεριμνήσουν δια την αντικατάστασιν των τυχόν υπαρχουσών τοιούτων επιγραφών εις άπασαν την περιοχήν των.

Ο Γενικός Διοικητής Θράκης
Γ.ΦΕΣΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ: Νομάρχας :΄Εβρου-Ξάνθης
                     Καβάλας-Δραμας

Στην ουσία η εν λόγω Διαταγή, ήταν η καταστρατήγηση της Συνθήκης Λωζάνης και ο καταλύτης της διάλυσης της ελληνικότατης συνειδήσεως των Αγριάνων-Πομάκων.
Η πιο αγνή και καθαρόαιμος ελληνική φυλή των αρχαίων Αγριάνων, έπινε το ποτήριον του δηλητηρίου της αποκοπής από την εθνικήν αυτής συνείδησιν. Η θλίψη και η απόγνωση της φυλής αυτής από την συμπεριφοράν του επίσημου ελληνικού κράτους ήταν ένα μεγάλο θανάσιμο τραύμα.

Επικολούθησαν και άλλα σφάλματα από εκπροσώπους φορέων της Ελληνικής Διοικήσεως εις βάρος των Αγριάνων, τα οποία προσετέθησαν στο προαναφερθέν θανάσιμο τραύμα και ολοκλήρωσαν την αναίσχυντον συμπεριφοράν.
Το 1983, μετά από είκοσι εννέα (29) ολόκληρα έτη, με την υπ΄αριθμόν 206 απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου ΞΑΝΘΗΣ, καταργήθηκε, ο όρος «Τουρκικόν» από την Ένωση Τουρκικής Νεολαίας Κομοτηνής και την Τουρκική Ένωση Ξάνθης, αντίστοιχα.

Παράλληλα με την παραπάνω απόφαση, καταργήθηκε ο όρος «Τούρκος-Τουρκικόν» από ολόκληρο το χώρο της Δυτικής Θράκης.

ε.Τελευταία χρονική περίοδος

Μετά την απόφαση 206 του Πλημμελειοδικείου Ξάνθης (1983), το επίσημο Ελληνικό κράτος, αντιλαμβανόμενο την σφαλεράν περίοδο που έπραξε εις βάρος των Αγριάνων, προσέδωσε ευνοϊκήν μεταχείριση προς τους Αγριάνας με διάφορες πράξεις μεταμέλειας, προς τους πληγέντες. Προσελήφθησαν  Αγριάνες-Πομάκοι, σε διάφορες Υπηρεσίες κρατικών φορέων, ακόμα και στο στράτευμα. Διενέμοντο επί αρκετά έτη τρόφιμα και ζωική νομή κατά την χειμερινή περίοδο. Χορηγήθηκαν άδειες ανεγέρσεως ή επισκευής οικοδομών.

Εδόθησαν άδειες καπνοκαλλιέργειας, κυνηγών και άλλων δραστηριοτήτων. Εγένετο στράτευσις των Αγριάνων εις τα τάγματα Εθνοφρουράς.

Κατασκευάστηκαν κοινωφελή έργα στα ορεινά χωριά της Ροδόπης κατοικούμενα όλα από Αγριάνες-Πομάκους-Ροδοπαίους.

Οι προαναφερθείσες πράξεις αβροφροσύνης και ρεαλιστικότητας άγγιξαν τις ψυχές των Αγριάνων και παρόλη την πικρίαν που είχαν από τα προηγούμενα χρόνια, το αποδεικνύουν με το παρακάτω δημοσίευμα:

Με έγγραφό τους προς τον Νομάρχη κ.Καραγκουνίδη σαράντα κάτοικοι του Εχίνου καταρρίπτουν τον μύθο των 31 προηγούμενων και δηλώνουν απερίφραστα ότι όχι μόνο νοιώθουν ΕΛΛΗΝΕΣ μουσουλμάνοι, αλλά στο παρελθόν οι παππούδες και οι πατεράδες τους πολέμησαν κατά των Τούρκων.

Οι σαράντα κάτοικοι του Εχίνου αφού δηλώνουν την αγανάκτησή τους για το δημοσίευμα της «Ιλερί» (επιστολή συμπατριωτών τους) τονίζουν ότι όσα περιέχονται σ΄αυτήν δεν το χωράει ο νους τους.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής προς τον Νομάρχη έχει ως εξής:

Κύριε Νομάρχα

Είμαστε αγανακτισμένοι με το δημοσίευμα της «Ιλερί» Κομοτηνής σε ελληνική γλώσσα όσον αφορά στο εξής θέμα:

Δεν μας ενδιαφέρει εμάς τι έκανε ο Σεμπαχεδίν για να κτίσει την ταβέρνα του και από που βρήκε τα λεφτά. Αυτό είναι δουλειά των υπευθύνων κρατικών λειτουργών να το βρουν. Ούτε μας νοιάζει τι ταμπέλα έβαλε αυτός ο συμπατριώτης μας στο μαγαζί του.

Ο καθένας ό,τι θέλει βάζει, δημοκρατία έχουμε, τα πάντα είναι ελεύθερα, να κάνει ό,τι θέλει ο καθένας αρκεί να μη βλάπτει τον άλλον.

Όποιος θέλει να πάει στο καινούργιο μαγαζί πάει, οποιανού δεν του αρέσει η ταμπέλα ή η φάτσα του Σεμπαχεδίν να μην πάει. Ως εδώ καλά, αλλά από κει και πέρα να βρεθούν άνθρωποι από το χωριό μας και να λένε ότι εμείς είμαστε αναπόσπαστοι του Μεγάλου Τουρκικού Έθνους, ε ! αυτό πάει πολύ.
Και το άλλο, ότι θα πεθάνουμε εμείς για την Τουρκία αυτό δεν το χωράει το μυαλό μας.

Εμείς εδώ είμαστε γεννημένοι Έλληνες όπως ήταν και οι πρόγονοί μας Έλληνες και μάλιστα πολλοί από τους πατεράδες και τους παππούδες μας πολέμησαν εναντίον των Τούρκων και εναντίον των Βουλγάρων όταν και όπου χρειάσθηκε.
Έρχονται τώρα αυτοί οι 31 συγχωριανοί μας να μας πουν ότι είμαστε Τούρκοι; Ε! αυτό πάει πολύ, είμαστε Μουσουλμάνοι και πιστεύουμε στην θρησκεία αυτή γιατί έτσι την βρήκαμε από τους πατεράδες μας.

Αλλά στην ψυχή είμαστε Έλληνες, αυτό το λέμε και το διακηρύσσουμε σ΄όλον τον κόσμο.

Ευχαριστούμε κ.Νομάρχα που μας ακούσατε.

Θα χαιρόμαστε να σας βλέπουμε πιο τακτικά στο χωριό μας.
Ακολουθούν σαράντα υπογραφές κατοίκων του Εχίνου.

Μετά από τα προαναφερθέντα, το 1991 έρχεται το μήνυμα της ΙΣΟΝΟΜΙΑΣ και ΙΣΟΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, της Κυβερνήσεως του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, το οποίο μήνυμα, επιφέρει καταλαγή των ιστορικών γεγονότων.

Με την υποστήριξη του Δ΄ Σώματος Στρατού, ο Πομάκος Ριτβάν Καρά-Χότζα, κυκλοφόρησε το 1995, το πρώτο Πομακο-Ελληνικό λεξικό. Από τότε, μέχρι σήμερα, το λεξικό αυτό έχει γνωρίσει πολλές αναθεωρημένες εκδόσεις, με πιο πρόσφατη αυτή του 2017 ως :

Βασικό Μορφολογικό «Λεξικό της Πομακικής» με 50.000 λημματικές καταχωρήσεις.

3.ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΑΓΡΙΑΝΑΣ-ΡΟΔΟΠΑΙΟΥΣ-ΠΟΜΑΚΟΥΣ

Αγαπητοί  συμπατριώτες μας, ΑΓΡΙΑΝΕΣ-ΡΟΔΟΠΑΙΟΙ-ΠΟΜΑΚΟΙ είσαστε συνεχιστές της ΑΡΧΑΙΑΣ ΘΡΑΚΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΙΑΝΩΝ.
Οι αρχαίοι πρόγονοί σας βοήθησαν τον ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ, ως ΙΧΝΗΛΑΤΕΣ ΠΕΛΤΑΣΤΕΣ, στην μεγάλη του εκστρατεία προς τον Ινδό ποταμό.
Οι τότε πρόγονοί σας λάτρευαν τους δώδεκα θεούς του Ολύμπου, μέχρι το 313 μ.Χ, οπότε ο Μέγας Κωνσταντίνος με το Διάταγμα των ΜΕΔΙΟΛΑΝΩΝ περί ανεξιθρησκείας τους ώθησε προς τον χριστιανισμόν.

Από το 313 μ.Χ μέχρι τα μέσα του 18ου αιώνος, οι πρόγονοί σας, επί χίλια τετρακόσια (1400) έτη, ήσαν Χριστιανοί. Για λόγους ανεξάρτητους της θελήσεώς των, αναγκάστηκαν να αλλαξοπιστήσουν και να προσχωρήσουν στην μουσουλμανική θρησκεία.

Όμως μέσα στις φλέβες των προγόνων σας και στις δικές σας φλέβες, το αίμα συνεχίζει να είναι ελληνικό. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου σας, η αρχιτεκτονική των σπιτιών των σας χωρίς καφασωτά χαρεμπλίκια, τα ήθη και τα έθιμά σας, η φορεσιά σας, τα ανασκαφικά ευρήματα της περιοχής στην οποία διαβιείτε, ακόμα και τα τραγούδια σας είναι παράφραση των Ελληνικών λαϊκών τραγουδιών.
Είσαστε η περισσότερον αγνή και καθαρόαιμη ελληνική φυλή.

Το υπόλοιπο της ζωής σας είναι στα χέρια σας και στα χέρια των απογόνων σας.
Έχετε το αυτεξούσιο από τη ΘΕΙΑ ΧΑΡΗ να πράξετε, όπως εσείς θέλετε, χωρίς κανένα φόβο και χωρίς καμία εντροπή.

ΕΙΣΑΣΤΕ ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΟΙ  ΕΛΛΗΝΕΣ.
Σας συγχαίρω.

4.ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Εμφιλοχωρεί, στα κατάβαθα της ψυχικής μου οντότητας, μια κρυφή ελπίδα: Το ΑΡΘΡΟ αυτό να ηχήσει σε ευήκοα ώτα, υψηλά ισταμένων ΚΡΑΤΙΚΩΝ λειτουργών,  ώστε η ονομασία αυτή των υπερήφανων αυτών ανθρώπων, να αποκτήσει την ορθή και αληθινή λέξη-ΑΓΡΙΑΝΕΣ-και να έχει και την αρμόζουσα νομική κάλυψη.

Γένοιτω !!!

*Ο Χρήστος Κων. Τσιαλίκης είναι Υποστράτηγος ε.α. – Θεολόγος

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.